Ugrás a tartalomra

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

 

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

székhely: 1122 Budapest, Maros utca 16/b

Budapest, 2018. május 25.

I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (a továbbiakban: Szolgálat) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja. Adatkezelő megnevezése:

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Adatkezelő székhelye:

1122 Budapest, Maros u. 16/b.

Adatkezelő elektronikus címe:

igazgatosag@budavari-euszolg.hu

Adatkezelő képviselője: Adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Bodroghelyi László főigazgató főorvos Dr. Simon Tibor ügyvéd

 

 

elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az európai parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) tiszteletben tartása mellett végzi.

Szolgálatunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.

Jelen tájékoztató útján tesz eleget Szolgálatunk a Rendelet szerinti tájékoztatási kötelezettségének.

Jelen tájékoztató útján Önt tájékoztatjuk a személyes adatai kezelésének lényeges rendelkezéseiről. Az egyes adatkezelési célokat, és azok jellemzőit az alábbiak szerint határozzuk meg:

II. FOGALMAK

A fogalmak meghatározása a Rendelet alapján történik:

1. "személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. "adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. "adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. "adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. "az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

6. "adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

7. "különleges adat”: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adat;

8. "címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

9. "harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

10. Amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.

III. AZ EGYES ADATKEZELÉSI CÉLOK JELLEMZŐI

1. Álláshirdetésre jelentkezők személyes adatainak a kezelése

Amennyiben Ön jelentkezik valamelyik meghirdetett állásunkra, úgy az Ön által megküldött pályázati anyagot Szolgálatunk, mint adatkezelő kezeli a felvételi folyamat során.

Amennyiben rendelkezésre bocsátja Szolgálatunk részére pályázati anyagát (önéletrajz, motivációs levél és az esetlegesen a jelentkező által megküldött további személyes adatok) álláshirdetésre jelentkezés céljából, Szolgálatunk az abban szereplő adatokat kezelni fogja a meghirdetett állás betöltése, valamint az Ön jelentkezésének elbírálása céljából. Nem kért, vagy nem meghirdetett állásra történő jelentkezés esetén az adatkezelés legfeljebb 1 évig történik.

Az, hogy Ön a jelen tájékoztató megismerését követően a jelentkezését megküldi a részünkre, egyértelmű, tevőleges hozzájárulásnak minősül a személyes adatainak a jelen tájékoztatóban írt célból történő kezelésére.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelése kizárólag a megfelelő munkatárs kiválasztása céljából történik, az Ön személyes adatait egyéb célból nem kezeljük.

A Szolgálatunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

Adatkezelés célja

Szolgálatunk által meghirdetett állás betöltéséhez szükséges kiválasztási folyamat lebonyolítása és a kiválasztás során a jelentkezők – így például az Ön – szakmai és emberi értékeinek, iskolai végzettségének, korábbi munkatapasztalatának a megismerése annak érdekében, hogy megtaláljuk a megüresedett pozíció betöltésére leginkább alkalmas személyt.

Kezelt személyes adatok

Az Ön által megküldött pályázati anyagban szereplő személyes adatok, így elsősorban: önéletrajz, motivációs levél.

Amennyiben Ön további személyes adatot küld Szolgálatunk részére, akkor azt is jelen tájékoztatóban írtak szerint kezeljük. Amennyiben az állásjelentkezésének elbírálásához valamely, Ön által megküldött dokumentumra vagy adatra nincs szükségünk, vagy azok kezelése ellentétes a célhoz kötöttség elvével, úgy azokat azonnal töröljük, vagy megsemmisítjük.

Adatkezelés jogalapja

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, tehát az Ön hozzájárulása képezi a személyes adatai kezelésének jogalapját.

Azzal, hogy Ön jelentkezik Szolgálatunk álláshirdetésére, és ezért megküldi részünkre a szükséges pályázati anyagot, egyértelműen és tevőlegesen jelzi hozzájárulását ahhoz, hogy a jelentkezés során megküldött személyes adatait kezeljük a kiválasztási folyamat során a jelen tájékoztatóban írtak szerint.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az Ön által átadott személyes adatokat Szolgálatunk kizárólag azon munkavállalói jogosultak kezelni, akik a meghirdetett állás betöltése kapcsán javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

Az adatkezeléshez a Szolgálatunk nem vesz igénybe adatfeldolgozót. A papír alapú, személyesen átadott önéletrajzok átvételében a recepción dolgozó munkatársunk megismerheti az álláshirdetésre jelentkezők személyes adatait, amennyiben azok nem lezárt borítékban kerülnek átadásra.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Szolgálatunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Kizárólag az állás betöltéséig, de legfeljebb 1 évig.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok kezelése a pályázat elbírálásának és a kiválasztási folyamat lefolytatásának alapvető feltétele.

*****

2. Hírlevél (marketing levél)

Szolgálatunk nem alkalmaz hírlevél szolgáltatást, így erre vonatkozó adatkezelés vagy továbbítás sem történik értelemszerűen. Amennyiben honlapunk (www.budavari-euszolg.hu) szolgáltatásai hírlevél funkcióval bővülnének jelen tájékoztató kiegészítésre kerül az erre vonatkozó megfelelő tájékoztatással.

*****

3. E-mailben történő kommunikáció

Szolgálatunkat elsősorban tevékenységéből következően betegek keresik fel, akik személyes adatait a szakrendelőkben veszik fel munkatársaink (erre vonatkozó külön írásbeli tájékoztatás és belső szabályok alapján), így a betegekkel való kapcsolattartás nem e-mail formájában történik. A felgyorsult világunkban mégis lehetőséget kívánunk teremteni, hogy észrevételeit, Szolgálatunk működésével kapcsolatos esetleges panaszait elektronikus úton közölje velünk. Ennek keretében Ön közvetlenül e-mail üzenetet küldhet a részünkre, az igazgatosag@budavari.eu-szolg.hu email címre.

Az Önnel történő – bármely ügyhöz kapcsolódó - elektronikus kommunikáció során a jelen pontban írtak szerint kezeljük az Ön személyes adatait.

Adatkezelés célja

Kapcsolatfelvétel a fenti email címre történő közvetlen e-mail küldéssel lehetséges. Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat kizárólag az Önnel folytatott kommunikáció, illetve az üzenetben foglaltakkal kapcsolatos ügyintézéshez használjuk.

Kezelt személyes adatok

Név, e-mail cím, valamint minden egyéb olyan információ, mely az Ön által kezdeményezett ügyben Ön szerint lényeges.

Adatkezelés jogalapja

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, tehát az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (betegpanasz esetén).

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az Ön által megadott személyes adatokat Szolgálatunk kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akik az Ön által küldött üzenethez, vagy az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

Az adatkezeléshez adatfeldolgozó(ka)t nem veszünk igénybe.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Szolgálatunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

A kommunikáció során tudomásunkra jutott személyes adatokat az adott ügyhöz kapcsolódóan kezeljük, legfeljebb az elévülési idő lejártáig.

Amennyiben érdemi ügyintézést az e-mail üzenet nem igényel, akkor az üzenete(ke)t a kommunikáció lezárását követően töröljük.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok kezelése az üzenet megválaszolásának, és így az Ön és Szolgálatunk közötti kommunikáció feltétele.

*****

4. Üzleti partnerek kapcsolattartási személyes adatainak kezelése

Szolgálatunk a mindennapi működése során üzleti kapcsolatba kerül más gazdasági szereplőkkel. Az üzleti partnerekkel történő együttműködés során szükséges, hogy a teljesítésben részt vevő természetes személyek egymással kapcsolatot tartsanak.

Adatkezelés célja

Üzleti célú kapcsolattartás az Ön, illetve az Ön által képviselt gazdasági társaság, valamint Szolgálatunk között létrejött szerződés teljesítésének előmozdítása, és a minél szorosabb és hatékonyabb együttműködés érdekében.

Kezelt személyes adatok

Név, e-mail cím, telefonszám.

Adatkezelés jogalapja

A kapcsolattartás tekintetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján Szolgálatunk jogos érdeke.

Szolgálatunk jogos érdeke az Önnel, vagy az Ön által képviselt Társasággal létrejött szerződés(ek) teljesítése céljából történő kapcsolattartás. A közvetlen kapcsolattartásra a minél hatékonyabb gazdasági tevékenység érdekében van szükség.

Személyes adatok forrása

A személyes adatait Ön, vagy jogszerű felhatalmazás alapján az Ön munkáltatója bocsátotta a Szolgálatunk rendelkezésére.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Szolgálatunk az Ön személyes adatait kizárólag azon munkavállalói vagy megbízottjai részére bocsátja rendelkezésre, akik az adott jogviszony teljesítésében részt vesznek.

Az adatkezeléshez adatfeldolgozó(ka)t nem veszünk igénybe.

Az Ön személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik munkatársaink, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Munkatársaink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan (pl. ügyvédi tevékenység alapján).

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Szolgálatunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az Ön személyes adatait Szolgálatunk törli a szerződés teljesítését követően az elévülési idő elteltével.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok kezelése szükséges a szerződés teljesítéséhez.

*****

5. Számla kiállítása és megőrzése (szigorú számadású nyomtatványok)

Minden bevételt szerző adóalany részére előírják a törvények, hogy számlát kell kiállítania, mely számlát utána meghatározott ideig őriznie is kell. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésekre tehát Szolgálatunkat a törvények kötelezik, és az adatkezelés jellemzőit is meghatározzák az alábbiak szerint.

Adatkezelés célja

Szolgálatunk célja a személyes adatok kezelésével, hogy

1. eleget tegyen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 159. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek, mely szerint az adóalany (jelen esetben Szolgálatunk) köteles a termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére számla kibocsátásáról gondoskodni, valamint hogy

2. eleget tegyen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének, mely szerint a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (tehát magát a számlát) legalább 8 évig őriznie kell.

 

Ebből a célból kifolyólag Szolgálatunk kezeli az általa kiállított, illetve befogadott számlákon szereplő személyes adatokat. Az adatkezelés célja tehát a számlák kiállítása a gazdasági tevékenysége folytatása során, valamint a Szolgálat által és a Szolgálat részére kiállított számlák őrzése a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően.

Kezelt személyes adatok

A számlákon szereplő adattartalom, és ezáltal a kezelt személyes adatok lehetséges köre a törvény által pontosan meghatározásra került az Áfatv. 169. §-ban.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi kötelezettség teljesítése a fentiek szerint.

A hivatkozott jogszabályi kötelezettség az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 159. § (1) bekezdése.

Személyes adatok forrása

A kezelt személyes adatokat a szolgáltatás igénybevétele során Ön bocsátja a rendelkezésünkre.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Szolgálatunk az Ön személyes adatait kizárólag azon munkavállalói részére bocsátja rendelkezésre, akiknek az adatok kezelése a munkakörébe tartozik.

Az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem veszük igénybe.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Szolgálatunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az Ön személyes adatait Szolgálatunk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerint a kiállítástól számított 8 évig kezeli.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok kezelésére Szolgálatunkat törvény kötelezi. Áru értékesítésére, vagy szolgáltatás igénybevételére kizárólag számla kiállítása mellett, a személyes adatok kezelésével kerülhet sor.

*****

6. Jogérvényesítés

Szolgálatunk az Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Ön személyes adatait jogosult kezelni a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges mértékben a vitarendezés érdekében, valamint hatósági és bírósági eljárásokban.

Szolgálatunk a jogérvényesítés során saját belátása szerint adatfeldolgozóként további szakértőket (követeléskezelő, jogi képviselő, igazságügyi szakértő, stb.) vehet igénybe. Az Ön személyes adatait a jogai érvényesítése céljából Szolgálatunk a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok, valamint a hatályos Adatvédelmi szabályzata előírásai szerint kezeli.

IV. AZ ÖN JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Közös adatkezelés esetén Ön a jelen pontban írt jogait bármelyik adatkezelővel szemben jogosult érvényesíteni.

Tájékoztatáshoz való jog

Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a Szolgáltató jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja a Rendelet. 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint az Ön hozzájárulása, Ön jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozik, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférési jog

Önt kérelmére a Szolgálat bármikor a későbbiekben tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosítunk:

1. az adatkezelés céljai;

2. az érintett személyes adatok kategóriái;

3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel Szolgálatunk a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

5. tájékoztatjuk továbbá Önt azon jogáról, hogy kérelmezheti a Szolgálatunktól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;

7. ha az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

8. ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Ön bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

Kérjük, a személyes adataiban bekövetkezett változást a Szolgálatunknak mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az Ön jogainak érvényesülését.

Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Szolgálatunk indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

 

 

2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

3. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;

4. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

5. a személyes adatokat a Szolgálatunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

A Szolgálatunk az Ön törlési kérelmét nem teljesíti, amennyiben a további adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike miatt:

1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

2. a személyes adatok kezelését előíró, a Szolgálatra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;

3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

4. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatok törlése véglegesen és visszaállíthatatlanul történik.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Szolgálat korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

3. a Szolgálatunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgálatunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak

 

1. az Ön hozzájárulásával,

2. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

3. más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy

4. az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük.

 

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Ön személyes adatai kezelésének Szolgálatunk jogos érdeke a jogalapja, úgy Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.

Ebben az esetben Szolgálatunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Szolgálat rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását. Ön tehát jogosult kérni, hogy személyes adatait a Szolgálat közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldje meg.

*****

Az Ön jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend

Ön a fenti jogait az igazgatosag@budavari-euszolg.hu címre megküldött elektronikus levelében, a Szolgálatunk székhelyére (1122 Budapest, Maros u. 16/b.) eljuttatott postai levélben, illetve a Szolgálat székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Szolgálatunk az Ön kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelme alapján tett intézkedéseinkről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk. Amennyiben a kérelmét nem áll módunkban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatjuk a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

V. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak ezt követően az Ön panaszát ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről Önt értesítenie kell. A panasz megtételére Ön jogosult bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségeit alul olvashatja.

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön a Szolgálatunkkal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Szolgálatunk, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Szolgálatunk székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Szolgálattal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Szolgálat korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL: http://naih.hu